بر اساس یک پژوهش مشخص شد که میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی در میان‌سالان بالاتر از سالمندان و جوانان است.
به گزارش ایسنا، پژوهش‌های اولیه در زمینه کیفیت زندگی، فقط رفاه مادی را بررسی می‌کردند، اما پژوهش‌های بعدی نشان دادند که فقط جنبه مادی، تعیین کننده کیفیت زندگی نیست و به ‌این ‌ترتیب، متغیرهای دیگری به کیفیت زندگی اضافه شد.
سلامت موضوع مهمی در کیفیت زندگی است و در سال‌های اخیر کارشناسان حوزه سلامت، آن را به‌عنوان حس بهزیستی و کیفیت زندگی تعریف کردند.
جهت‌گیری اصلی تحقیقات مرتبط با کیفیت زندگی، بیشتر روی افراد ناتوان، معلول، بیمار، زندانیان، معتادان و دیگر گروه‌های اجتماعی نیازمند، متمرکز بود ولی به‌ تازگی این موضوع با جهت‌ گیری وضعیت فعالیت بدنی و نحوه گذراندن اوقات فراغت همراه با بهداشت، تغذیه و محیط‌ زیست عموم مردم مورد توجه قرارگرفته است.
گسترش روز افزون دامنه علم روان‌ شناسی و نفوذ آن در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و صنعتی باعث شده است که بررسی جنبه روان‌شناختی مسائل، برای پاسخ دادن به بیشتر مسائل، ضرورت داشته باشد.
روش‌شناسی تحقیق در طرح مربوطه این‌گونه بود شرکت‌کنندگان پژوهش شامل ۱۰۵۰ نفر در سه گروه سنی جوان، میانسال و سالمند، به تعداد مساوی (هر گروه سنی، ۳۵۰ نفر) بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه‌های فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی را تکمیل کردند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانسالان دارای میزان فعالیت بدنی، بهزیستی روانی و نشاط بالاتری نسبت به سالمندان و جوانان بودند، میزان رضایت از زندگی جوانان نسبت به سالمندان و میانسالان بالاتر بود و همچنین نمرات فعالیت‌ بدنی بانشاط، بهزیستی روانی و رضایت از زندگی در گروه‌های جوانان، میانسالان و سالمندان همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. علاوه بر این فعالیت بدنی، میزان نشاط، بهزیستی روانی و رضایت از زندگی را پیش‌بینی کرد که بر این اساس،  میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی میانسالان از جوانان و سالمندان بیشتر بود، هرچند تفاوت‌های زوجی بین جوانان با سالمندان معنادار نبود و میزان رضایت از زندگی جوانان از میانسالان و سالمندان بیشتر بود، اما تفاوت زوجی بین میان‌سالان با سالمندان مشاهده نشد.
یافته‌ های پژوهش حاضر ضمن آن ‌که خلاء اطلاعاتی موجود درباره میزان فعالیت بدنی مردم ایران، میزان نشاط و بهزیستی روانی آنان را پر می‌کند با فراهم کردن دانش ‌پایه درزمینه ارتباط فعالیت بدنی با متغیرهای روان‌شناختی دخیل در زندگی سالم، درک روشن‌تری از شرایط فعلی سلامت روانی کشور ایران را فراهم می ‌آورد.
طرح مطالعه بهزیستی روانی، نشاط، رضایت از زندگی و فعالیت بدنی و ورزشی گروه‌های سنی مردم ایران توسط دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) و با حمایت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شده و در اختیار ایسنا قرار گرفته است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog