علی مطهری در توئیتی نوشت؛
آقای حدادعادل می گوید« دولتی روی کار آمده که سخن رهبری را می فهمد، می پذیرد و اجرا می کند. من دراین چهار دولت ۸ ساله چنین حسی نداشتم.»
به ایشان می گویم اگر می خواهید در ۸ سال آینده چنین حسی داشه باشید باید به عنوان یکی از اعضای محفل پنهان برنامه ریز، سخن دولت را بفهمید و به او کمک کنید و از ایجاد حاکمیت دوگانه بپرهیزید.
علی مطهری به حدادعادل: به عنوان عضو محفل پنهان برنامه ریز، سخن دولت را بفهمید

source

توسط artmisblog