پس از بررسی در خصوص تخلف باشگاه‌های فوتبال مبنی بر استنکاف از اجرای حکم طبق لیست از کمیته تعیین وضعیت، با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله اعلام کمیته وضعیت فدراسیون و عدم اجرای مفاد دادنامه قطعی صادره از کمیته مذکور و کمیته انضباطی، علی‌رغم اعطای مهلت و همچنین اعمال بند الف-۲ مادع ۸۹ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ و انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ اعمال مجازات مذکور و عدم جلب رضایت از شکات باشگاه‌های پارس جنوبی جم، ماشین سازی تبریز، ملوان بندرگز، فجر مشهد، قشقایی شیراز، رایکا بابل، گل‌ریحان البرز، شاهین شهرداری بوشهر، نفت مسجد سلیمان و سردار بوکان، بابت بدهکاری و جریمه نقدی در ظرف این مدت زمان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده تخلف باشگاه‌های یاد شده، محرز و مسلم تشخیص و کمیته انضباطی با توجه به مجازات‌های مقرر در بند ب ماده ۸۹ و مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ از مقررات انضباطی تا زمان تسویه بدهی، باشگاه‌های اعلام شده را به محرومیت قطعی از ثبت نام بازیکن جدید و جریمه نقدی محکوم می‌کند.
رای صادره قطعی و قابل اجرا بوده و فقط در نزد دادگاه بین المللی داوری ورزش CAS مستند به بند ۴ ماده ۸۹ مقررات انضباطی قابل اعتراض است.
بر همین اساس جرایم نقدی باشگاههای فوق به شرح زیر است:
باشگاه سردار بوکان:۵/۵۵۱/۸۰۵/۶۰۰ ریال
باشگاه نفت مسجد سلیمان: ۷/۷۰۹/۲۶۰/۰۰۰ ریال
باشگاه شاهین شهرداری بوشهر: ۹/۳۸۵/۹۶۷/۵۴۴ ریال
باشگاه گل ریحان البرز:۱۸/۱۳۵/۷۵۰/۳۰۰ ریال
باشگاه رایکا بابل: ۱۳/۰۷۸/۴۳۵/۰۰۰ ریال
باشگاه قشقایی شیراز: ۳/۹۳۰/۷۸۴/۸۰۰ ریال
باشگاه فجر مشهد: ۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
باشگاه ملوان بندر گز: ۱/۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
باشگاه ماشین سازی تبریز: ۶/۸۸۳/۰۳۶/۰۰۰ ریال
باشگاه پارس جنوبی جم: ۸۹/۴۰۳/۰۱/۴۰۷ ریال

source

توسط artmisblog