محصول برنج که بسیار آب بر است علاوه بر شمال کشور در برخی استان‌های دیگر مانند، اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری و… نیز کشت می‌شود.
کشور از کمبود منابع آب و افت سطح سفره ها‌ی زیرزمینی بدلیل حفر چاه‌های عمیق غیر مجاز رنج می‌برد.
استان‌های فارس و اصفهان در ردیف استان‌های با شاخص خشکسالی شدید تا بسیار شدید قرار دارند.
با این حال کشور شاهد کشت برنج و حفر چاه عمیق برای تامین آب آن، در منطقه کامفیروز استان فارس، حاشیه زاینده رود و منطقه لنجان در استان‌ اصفهان است.

source

توسط artmisblog