آمار مربوط به تاریخ ۱۲مردادماه، بانک مرکزی با سهمی بیش از ۴۹ درصدی بزرگ‌ترین خریدار اوراق مالی اسلامی و با سهمی بیش از ۴۶ درصدی نیز بزرگ‌ترین فروشنده این اوراق بوده است.
به گزارش ایسنا، انجام عملیات بازار باز به معنی فروش اوراق از سوی دولت در بازار سرمایه نیست و صرفا مبادله اوراق مالی اسلامی میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است.
بر این اساس، در روز ۱۲ مردادماه سهم بانک مرکزی به عنوان خریدار از ارزش معاملات اوراق مالی اسلامی حدود ۵۲۷۲ میلیارد تومان، سهم بانک ها حدود۵۱۲۰میلیارد تومان، سهم صندوق ها حدود۱۳۲ میلیارد تومان و سهم سایر اشخاص نیز حدود ۷۲۵  میلیارد تومان است.
چه کسی بیشترین اوراق را خرید و فروخت؟
این درحالی است که بر اساس اطلاعاتی که فرابورس منتشر کرده است، بانک مرکزی به عنوان فروشنده از ارزش معاملات اوراق مالی اسلامی حدود ۴۹۴۶ میلیارد تومان، بانک ها حدود۵۲۸۳ میلیارد تومان، صندوق ها حدود ۶۹ میلیارد تومان و سایر اشخاص نیز۲۹۷  میلیارد تومان سهم دارند.
چه کسی بیشترین اوراق را خرید و فروخت؟
انتهای پیام

source

توسط artmisblog