شماره دهم نشریه دانشجویی «ایکس ری تایمز»؛ فصلنامه علمی تخصصی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تبریز منتشر شد.
به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، “آسیب های تروماتیک مغز در کودکان”،‌ “اشعه ایکس، یک پرتو ایمن یا خطرناک”، “رادیولوژی مداخله ای”، “Fracture Avulsion”، “راست قلبی”، “سونوگرافی داپلر” و “ربات ها، همکارهای آینده” از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره منتشر شده است.
در بخشی از سخنان مدیر مسئول آمده است: «….. نشریه ایکـس ری تایمـز ایـن افتخـار را دارد کـه در دوران اوج گیـری بیـماری کرونــا نیــز فعالیــت داشــته اســت و ایــن نشــانگر ســیری ناپذیــری و سمـاجت جامعــه علــوم پزشــکی در کســب و گسـتـرش علــم اســت.
شـمـاره دهــم ایــن مجلــه بــه همــت دســت انــدرکاران و دانشــجویان عزیــز دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریز آمـاده شـده و تقدیـم شـا عزیـزان مـی شود. امیدواریـم کـه توانسـته باشـیم گامـی هـر چنـد کوچـک ولـی رو بـه جلـو در دانـش افزایـی و پیشرفت جامعـه پزشـکی و بـه مراتب آن نقشـی در مددرسـانی ملـت شریف ایـران داشـته باشـیم. تشــکر ویــژه داریــم از مســئولان ســابق ایــن نشریه کــه بــا تلاش‌هــای بــی دریغشـان مسـئولیت سـپرده شـده را بـه نحـو احسـن انجـام دادنـد. توفیقـات روزافــزون را در ادامــه مراحــل زندگــی برایشــان آرزومندیــم. امید است که خداوند ما را از زیر بار این مسئولیت، سربلند بیرون آورد.
نشریه دانشجویی «ایکس ری تایمز» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی احمد ابراهیمی و سردبیری محمد دشتی، به صورت فصلنامه علمی تخصصی منتشر شده است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog