در این دوره حدود ۶۰ ورزشکار خانم و ۱۰۰ ورزشکار آقا از سراسر کشور باهم به رقابت پرداختند.

source

توسط artmisblog