اجرای طرح حمایتی دولت از کسب و کارهای خرد و نوپا در دوران کرونا و توجه به وضع معیشت و درآمد خانوارهای آسیب دیده و آسیب پذیر با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد گام موثری در جهت خوداشتغالی و پایدارسازی اشتغال زنان و گروههای آسیب پذیر است.
به گزارش ایسنا، پروژه ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی برای ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار در دوره کووید ۱۹ ذﻳﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎری ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در سال ۲۰۲۰ به اجرا درآمده که مسئولیت و نظارت بر این پروژه بر عهده وزارت کار است.
محوریت اشتغال این پروژه، ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از جمله ناشنوایان، زنان باردار، زﻧﺎن سرپرست خانوار و سالمندان هستند که از این  طریق ضمن خوداشتغالی، به درآمدزایی و ارتقاء سطح رفاه و معیشت آنها کمک می شود.
علاء الدین ازوجی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال زنان سرپرست خانوار و گروه‌های آسیب‌پذیر را مهمترین دستاورد طرح مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد در پروژه توسعه کسب و کارهای خرد و نوپا است عنوان کرده و می گوید: شرایط بسیار سخت کرونا، آسیب به خانوارها و کسب و کارها و سیاست های مدیریتی دولت مبنی بر به حداقل رساندن تبعات ناشی از کرونا برخانواده ها و اقشار آسیب پذیر، وزارت کار را بر آن داشت که بر اساس رسالت خود از ابعاد مختلف به بحث‌های اشتغال و توانمندسازی را در این شرایط ورود کند.
وی با تاکید بر پاسخگویی به نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر و اشتغال زنان سرپرست خانوار در این طرح می گوید: طراحی و پیاده سازی پروژه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تسهیلگری یک NGO و موافقت UNFP (صندوق جمعیت ملل متحد) در مشارکت و ارائه کمک‌های فنی و حمایتی، تولید اقلام کاملاً استاندارد با ضوابط اعلامی وزارت بهداشت، تولید در ۱۱ واحد کوچک و متوسط و نوپا در چهار استان کرمانشاه، لرستان، فارس و تهران از جمله این اقدامات است.
کسب وکارهای خرد و کوچک و نوپا نقطه آغازین حرکت کارآفرینان بوده وغالبا نوآوری های مختلفی در آنها شکل می گیرد.
مهمترین ویژگی در بحث توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک کمک به تداوم فعالیت آنها از طریق ایجاد بازار فروش و سفارش گیری است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر بسیاری از کشورها، درصد بالایی از سهم سرانه ملی خود را به کسب وکارهای خرد و نوپا اختصاص داده و از این طریق زمینه توسعه بازار کار، اشتغال پایدار و حمایت از کارافرینان را فراهم کرده اند.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog