فرد توهین‌کننده به حامیان پزشکیان طلبکارانه قهر را بر ماندن ترجیح داد!

مهدی جمشیدی فقط از «نیروهای انقلابی» که تصور دارند نوشته‌هایش برای «انقلاب» هزینه‌ساز بوده، عذر خواسته است. مهدی جمشیدی از چهره‌های حامی سعید جلیلی که بعد از انتخابات پانزدهم تیر…