Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۸۱۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۸۵۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۸۶۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۸۱۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۷۹۲ و ۰٫۵۷۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۵۸۸۱
۰٫۵۸۶۹
۰٫۵۸۵۷
———
۰٫۵۸۱۲
۰٫۵۷۹۲
۰٫۵۷۸۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۵۸۵۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۸۰۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۷۹۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۵۸۵۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۸۷۱ و ۰٫۵۸۸۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۵۸۸۴
۰٫۵۸۷۱
۰٫۵۸۵۱
———
۰٫۵۸۰۳
۰٫۵۷۹۱
۰٫۵۷۷۹

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۸۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۸۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۸۶۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۸۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۷۸۵ و ۰٫۵۷۷۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۵۸۷۴
۰٫۵۸۶۲
۰٫۵۸۵۰
———
۰٫۵۸۰۵
۰٫۵۷۸۵
۰٫۵۷۷۳

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۵۹۱۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۸۶۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۸۵۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۵۹۱۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۳۸ و ۰٫۵۹۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۵۹۵۰
۰٫۵۹۳۸
۰٫۵۹۱۷
———
۰٫۵۸۶۶
۰٫۵۸۵۴
۰٫۵۸۴۲

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۵۹۰۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۸۶۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۸۴۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۵۹۰۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۲۸ و ۰٫۵۹۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۵۹۴۰
۰٫۵۹۲۸
۰٫۵۹۰۷
———
۰٫۵۸۶۲
۰٫۵۸۴۹
۰٫۵۸۳۷

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۹۰۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۹۴۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۹۵۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۹۰۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۸۸۳ و ۰٫۵۸۷۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۵۹۶۱
۰٫۵۹۵۱
۰٫۵۹۴۰
———
۰٫۵۹۰۱
۰٫۵۸۸۳
۰٫۵۸۷۳

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۸۹۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۹۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۹۴۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۸۹۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۸۷۵ و ۰٫۵۸۶۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۵۹۵۶
۰٫۵۹۴۶
۰٫۵۹۳۵
———
۰٫۵۸۹۲
۰٫۵۸۷۵
۰٫۵۸۶۴

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۰۱۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۹۷۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۹۶۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۰۱۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۰۳۴ و ۰٫۶۰۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۴۵
۰٫۶۰۳۴
۰٫۶۰۱۶
———
۰٫۵۹۷۷
۰٫۵۹۶۷
۰٫۵۹۵۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۰۴۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۹۹۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۹۸۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۰۴۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۰۵۹ و ۰٫۶۰۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۷۰
۰٫۶۰۵۹
۰٫۶۰۴۱
———
۰٫۵۹۹۹
۰٫۵۹۸۸
۰٫۵۹۷۷

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۰۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۴۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۵۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۰۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۸۶ و ۰٫۵۹۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۶۴
۰٫۶۰۵۴
۰٫۶۰۴۳
———
۰٫۶۰۰۴
۰٫۵۹۸۶
۰٫۵۹۷۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۹۵۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۰۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۱۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۹۵۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۴۰ و ۰٫۵۹۲۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۲۵
۰٫۶۰۱۳
۰٫۶۰۰۲
———
۰٫۵۹۵۹
۰٫۵۹۴۰
۰٫۵۹۲۸

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲

source

توسط artmisblog