طاهری کیا، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی فرهنگ خلسه را عاملی بسیار مهم می داند که اجازه نداده ایرانیان به خلق امر نو بیندیشند و از این رو به جای اندیشه در باره آینده، همواره در گذشته سیر کرده اند. از نظر او این فرهنگ اجازه نداده تا زمان مشروطه ایرانیان به غیر از اندکی در فلسفه در علوم دیگر انباشت و تراکم علمی داشته باشند. از این رو تا زمان مشروطه ایرانیت فاقد تاریخی از انباشت علمی است.

source

توسط artmisblog