به گزارش «اخبار خودرو»،شورای رقابت در جلسه 615، قیمت سه خودروی مونتاژی دیگر را تعیین کرد.

براساس مصوبه شورای رقابت قیمت Arrizo5 IE fl برابر 948 میلیون و 144 هزار تومان، قیمت(TIGGO8 promax IE ) 2 میلیارد و 289 میلیون تومان وTIGGO8 promax e+ هم 2 میلیارد و 519 میلیون تومان تعیین شده است.

source

توسط artmisblog