درباره علت این موضوع، مدیر سامانه یکپارچه خودروها توضیح داد: براساس ظرفیت موجود به ترتیب اولویت‌، خودرو به مشتریان تخصیص داده شده، بنابراین مشتری که تخصیص به او صورت نگرفته بدین معناست که مطابق اولویت خودروهای انتخابی ظرفیت خودروها تمام شده بود.

در این رابطه مهدی تقدسی به تشریح روند تخصیص پرداخت و بیان کرد: در وهله اول باید توجه کرد نوبت‌دهی که در مرحله اول مشتریان صورت گرفته؛ ملاک و دارای اهمیت است؛ به طور مثال دو مشتری که یک نوع خودرو را در اولویت اول خود (در انتخاب ۳ مدل از ۹ خودرو) قرار داده‌اند، تخصیص به مشتری با نوبت تحویل زودتر صورت خواهد گرفت.

وی افزود: برهمین اساس خودروها با توجه به بررسی اولویت اول همه مشتریان تا جایی که ظرفیت وجود دارد، تخصیص خواهد یافت؛ در ادامه برای مشتریانی که اولویت اول مشمول دریافت نشدند، اولویت دوم به شرط وجود ظرفیت خودرو (پر نشدن ظرفیت برای مشتری که این خودور را در اولویت اول خود داشته است) و سپس به همین ترتیب اولویت سوم بررسی می‌شود.

مدیر سامانه یکپارچه خودروها تصریح کرد: بنابراین انتخاب نخست (اولویت اول انتخابی) مشتریان حائزاهمیت بوده است؛ همانطور که اشاره شد، سامانه به ترتیب اولویت متقاضی، انتخاب اول آن‌ها را بررسی و در صورت داشتن ظرفیت، تخصیص خودرو صورت می‌گیرد، بنابراین ابتدا همه اولویت‌های اول بررسی و فرآیند تخصیص صورت می‌گیرد. در صورت باقی ماندن ظرفیت، انتخاب‌های دیگر بررسی و فرایند تخصیص ادامه می‌یابد.

source

توسط artmisblog