کرملین: فشار آمریکا بر روسیه و چین «بیهوده» است – بزک سرا


کرملین: فشار آمریکا بر روسیه و چین «بیهوده» است – جهان خبری

source
source

توسط artmisblog