کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را در مورد چند پرونده اعلام کرد.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به رأی کمیته  انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت سید جلال حسینی مربی تیم پرسپولیس تهران به پرداخت 26 میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری و توهین به مقام رسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم پرسپولیس تهران ( میزبان ) و گل گهر سیرجان (میهمان ) از سری مسابقات لیگ برتر هفته کشور صادر گردیده است، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران  نسبت به رأی کمیته  انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 510 میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل عدم شرکت سرمربی آن تیم (جواد نکونام) درنشست خبری هفته ششم لیگ برتر صادر گردیده است لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد .رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان به طرفیت امیر طاهر نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت باقی مانده مطالبات تجدیدنظرخوانده مربوط به قرارداد و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد  با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران نسبت به رأی کمیته  انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت  جواد نکونام سرمربی تیم استقلال به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت شش ماه و یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل نشر اکاذیب علیه مقامات رسمی فوتبال با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف خانم الهام رستم نیا نماینده باشگاه نفت مسجد سلیمان نسبت به کمیته  انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به محرومیت از برگزاری دو  مسابقه در ورزشگاه خانگی و بازی در محل دیگر و یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل تخلفات تماشاگران و لیدرهای تیم و ورود به رختکن و مضروب کردن تیم مقابل در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم نفت مسجد سلیمان (میزبان ) و چادرملو اردکان ( میهمان ) از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با تعدیل جزای نقدی به پانصد میلیون ریال تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران  نسبت به رأی کمیته  انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 510 میلیون ریال بدلیل پرتاب اشیاء توسط تماشاگران منتسب به داخل زمین بازی شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.