نویسنده: artmisblog

گفتگوی مفصل با یکی از زنان ستاد پزشکیان: حضور زنان در کابینه مطالبه ماست | طرح نور جمع می‌شود یا خیر به وزیرش ربط دارد | اتفاق مثبتی نیفتد، ناامیدی ایجاد می‌شود

حمیده زرآبادی، تنها سخنگوی زن ستاد‌های انتخاباتی نامزد‌های اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری، از ۹ سالگی چادر سرش کرده؛ از وقتی خودش را شناخته به حجاب اعتقاد داشته و زمانی هم که…