ایسنا/کردستان پروژە محور جدید سنندج-مریوان با حضور وزیر راە و شهرسازی بە بهرەبرداری رسید.
مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان، طول این پروژە را ٥۲کیلومتر و عرض آن را ۱۰ کیلومتر دانست و گفت: این پروژە شامل سە دستگاە تونل با ۳ هزار و ٦۳۰متر است.
عرفان مرادی امروز (۸تیر) در مراسم بهرەبرداری از پروژە محور جدید سنندج-مریوان اظهار کرد: برای این پروژە حدود ٦ هزار و ٥۰۰میلیارد اعتبار هزینە شدە است.
وی با اشارە بە کوتاە‌تر شدن مسیر و افزایش ایمنی جادە با بهرەبرداری این پروژە عنوان کرد: با بهرەبرداری از این پروژە، این مسیر از ۱۲٥ کیلومتر بە ۱۰۰ کیلومتر کاهش پیدا  می‌کند.
مرادی آغاز عملیات این پروژە را از سال ۱۳٨۲ عنوان کرد و گفت: این پروژە تا سال ۹٥، تنها ٤۰درصد رشد فیزیکی داشت اما از سال ۱۳۹٥ بە بعد اعتبارات روند جهشی پیدا کرد و تا بە امروز بالغ بر ٦ هزار و ٥۰۰میلیارد ریال برای آن هزینە شدە است کە ارزش روز این پروژە اکنون ۱٥هزار میلیارد ریال است.
وی ادامە داد: از جملە مزایای این پروژە می‌توان بە کاهش بار ترافیکی، کاهش تصادفات، ارتقا ایمنی جادەای، کاهش استهلاک خودروها و صرفەجویی در مصرف سوخت و زمان را نام برد.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog