هنر امروز: بخشی از صحبت‌های رضا کیانیان: آن خانم باید تحت تعقیب قرار بگیرد چون آبروی بازیگر مهمی را برده.
رضا کیانیان درباره جنبش می تو و زنان سینماگر در ایران و حواشی مربوط به فرهاد اصلانی گفت: آن خانم رفته خارج از کشور آبروی بازیگر مهم و تاثیرگذاری را برده است. اصلا باید تحت تعقیب قرار بگیرد،چون آبروی کسی را برده؛ در حالی که هنوز ثابت نشده است. او همچنین بیان کرد که جنبش می تو باید مقابل کتایون ریاحی می ایستاد چون به سعید پورصمیمی تهمت زده.
کتایون ریاحی هم استوری کرده: به موقع جواب کیانیان را می‌دهم!
استوری کتایون ریاحی در جواب رضا کیانیان

source

توسط artmisblog