در سال‌جاری همدان سیزدهمین استان به لحاظ کمبود بارش بوده که نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد کاهش بارندگی داشته‌ است. در سال آبی جاری حدود ۲۷۱ میلیمتر بارندگی داشته‌ایم درحالی‌که بارش در سال قبل ۴۵۷ میلی‌متر بوده است.

source

توسط artmisblog