گزارش «وضعیت پرندگان جهان» نشان می‌دهد که جمعیت حدوداً نیمی از گونه‌های پرنده در جهان، رو به کاهش است. طبق این گزارش که هر چهار سال یک‌بار منتشر می‌شود، گسترش کشاورزی باعث شده زندگی ۷۳ درصدِ گونه‌های پرندگان تحت تأثیر قرار بگیرد. همچنین، تغییرات اقلیمی، قطع درختان، گونه‌های مهاجم و بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی از عوامل موثر در این مساله هستند.
     

source

توسط artmisblog